Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

meno a priezvisko:

bytom : (obec)

e-mailová adresa:

telefón :

 

Vyhlásenie   Záujemcu:  Záujemca udeľuje týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v tejto Registrácii novej požiadavky) prevádzkovateľom Realitná spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o., so sídlom Horná 65A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 31622542 zapísanej v OR Okr. súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 2456/S (ďalej len ,,REALITY MARKET“ a ,,spracovateľ osobných údajov“), Global Finance, a. s. so sídlom: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 47 836 521, zapísanej v OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 5985/B a GOLDEN ESTATE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov , IČO: 44 107 927 súčasne ( ďalej aj ,,zmluvní partneri“). Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie záujemcov o služby realitnej kancelárie (poskytnutie ponuky kancelárie alebo vyhľadanie takých nehnuteľností o ktoré má alebo by mohol mať záujemca záujem),finančných služieb (sprostredkovanie úverov, poistenia, a pod.) a prieskum spokojnosti s poskytnutými službami v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Ak záujemca súhlasí len s tým, aby osobné údaje záujemcu spracúvala pre marketingové účely iba Realitná spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o. je potrebné udeliť čiastočný súhlas, iba pre Realitnú spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o. oznámením tejto informácie na email: info@realitymarket.sk, v opačnom prípade platí plný súhlas pre všetky spoločnosti.

Doba spracovania osobných údajov: Súhlas je daný na dobu určitú, na obdobie 3 rokov.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: Po dohodnutom období budú údaje vymazané, alebo záujemca môže kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

                                                                                                                                                                                               _____________________

                                                                                                                                                                                                 podpis uchádzača

 

 

POUČENIE a informácie o spracovávaní osobných údajov :

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovnom informačnom systéme vždy na presne stanovený účel a na základe určitého právneho základu.

 

IS záujemcovia (klienti majúci dopyt po službách realitnej kancelárie alebo nehnuteľnostiach z jej ponuky)

 

Účel:  Zaradenie dotknutej osoby do evidencie záujemcov o nehnuteľnosť a finančné služby.

Právny základ: Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Príjemcovia: spracovateľ osobných údajov

Požiadavky: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Ak však máte záujem o predloženie ponuky nehnuteľností alebo finančných služieb alebo zaradenie vašich požiadaviek na nehnuteľnosť do našej databázy a Vaše neskoršie kontaktovanie Vás s našou ponukou, ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať zákonne.

Doba uchovávania osobných údajov:

3 roky od udelenia súhlasu. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené na str. 1.

Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

POSTUP AK DOSTANETE osobné udaje  E-MAILOM

Ak dostanete osobné údaje e-mailom bez súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je potrebné záujemcu (dotknutú osobu) požiadať o doplnenie súhlasu a zaslať mu tento vzor alebo ho požiadať o elektronický súhlas prostredníctvom našej  www.realitymarket.eu (kliknúť a vyplniť “Registrácia Vašej požiadavky”). Ak Vám ho dotknutá osoba nezašle, nemôžete v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov spracúvať a ani uchovávať jej osobné údaje.

POSTUP AK VÁM NIEKTO PRINESIE alebo OZNÁMI osobné údaje OSOBNE

 

Ak Vám záujemca (dotknutá osoba) prinesie alebo poskytne osobné údaje osobne bez súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je potrebné poskytnúť dotknutej osobe dané tlačivo a požiadať ju o jeho vyplnenie. Ak Vám ho dotknutá osoba nevyplní, nemôžete v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov spracúvať a uchovávať jej osobné údaje.